ABATON d.o.o. – Opći uvjeti prodaje (rev. 2023.01)- In Croatian language only – PDF

1. DEFINICIJE

Ukoliko kontekst ne zahtjeva drugačije, riječi te izrazi u ovim općim uvjetima imati će značenja koja su im sučelice dodijeljena:

 • Opći uvjeti znači ovi opći uvjeti.
 • Prodavatelj znači Abaton d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, Petrova 127, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080229629, OIB: 55958976372.
 • Proizvod označava proizvode koje prodavatelj prodaje te usluge koje prodavatelj pruža.
 • Proizvođač označava fizičku ili pravnu osobu koja je proizvela proizvod.
 • Kupac označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja kupuje prodavateljeve proizvode.
 • Ugovor označava partnerski, servisni ili ugovor kakve druge vrste sklopljen u pisanom obliku između kupca i prodavatelja u pogledu proizvoda i usluga.
 • Radni dan znači dan koji nije subota, nedjelja ili državni blagdan u Republici Hrvatskoj

2. UVOD

Ovi opći uvjeti prodaje primjenjuju se na prodaju proizvoda od strane prodavatelja. U slučaju sklapanja ugovora između prodavatelja i kupca te ukoliko ugovor naznačuje da će se ovi opći uvjeti prodaje primjenjivati na takav ugovor, ovi opći uvjeti prodaje primjenjuju se u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti s bilo kojom odredbom ugovora. Za odnos između kupca i prodavatelja odgovorni su, i to redom kako slijedi: 1.) ugovor, 2.) ovi opći uvjeti.

3. PONUDA/PREDRAČUN

Ponuda/Predračun (u daljnjem tekstu ponuda) je obavezujuća za prodavatelja ako sadrži jednoznačno određenu vrstu proizvoda po količini, cijeni, uvjetima plaćanja i načinu isporuke robe prema Incoterms 2010 te je važeća samo ako je prihvaćena u cijelosti. Ukoliko su u ponudi rokovi isporuke informativni, stvarni rokovi isporuke biti će navedeni na potvrdi narudžbe. Rok valjanosti ponude je 3 dana od dana izdavanja ponude, osim ako se stranke nisu dogovorile drugačije, isključivo u pisanom obliku. Kupac se ni u kojem slučaju ne smije okoristiti (dobiti posao davanjem lažnih i nepotvrđenih podataka od strane prodavatelja), odrediti standarde i specifikacije po pravilima i običajima koje prodavatelj nije potvrdio u pisanom obliku.

 4. NARUDŽBA

Narudžbom (u daljnjem tekstu narudžba) kupca smatrati će se:

 • prihvat ponude u pisanom obliku,
 • narudžba proizvoda u skladu s ugovorom i
 • poseban ugovor o poslovnoj suradnji za projekte i/ili servisne usluge

Narudžba mora sadržavati točne podatke primatelja i obveznika plaćanja, naziv i količinu traženih proizvoda, način isporuke, način plaćanja, tražena osiguranja plaćanja kao i druge uvjete navedene u ponudi, odnosno ugovoru koje su potrebne prodavatelju za pravilnu provedbu Narudžbe. Svi daljnji dogovori, promjene i dopune narudžbe važeće su samo ako ih prodavatelj pismeno potvrdi. Prodavatelj će sve narudžbe, promjene i dopune narudžbi potvrditi kupcu potvrdom narudžbe (u daljnjem tekstu potvrda narudžbe).

Ukoliko kupac jednostrano odustane od narudžbe koju je prodavatelj(u) pismeno potvrdio, obavezan je platiti sve nastale troškove vezane uz predmetnu narudžbu u roku od osam radnih dana od dana primitka pisanog zahtjeva prodavatelja. Prodavatelj će prihvatiti i realizirati novu narudžbu kupca pod uvjetom da je Kupac podmirio sve prethodne račune od strane prodavatelja kojima je prošao datum dospijeća te bilo koje druge dospjele financijske obveze.

 5. ISPORUKA PROIZVODA

Datum isporuke proizvoda naveden je u potvrdi narudžbe. U slučaju u kojem je prodavatelj odgovoran za neispunjenje ugovora u roku, odnosno za zakašnjenje u isporuci proizvoda, kupac može zahtijevati ugovornu kaznu u visini od 0,5% od ugovorene cijene proizvoda koji kasni za svaki puni tjedan kašnjenja isporuke. Ugovorna kazna počinje teći nakon proteka četiri puna tjedna zakašnjenja, s time da ukupni iznos ugovorene kazne može biti najviše 5% ugovorene cijene proizvoda koji kasni s isporukom bez obzira na trajanje kašnjenja.

Ugovorna kazna iz prethodnog odlomka ovog članka predstavlja najviši iznos naknade na koju kupac ima pravo u slučaju kad prodavatelj kasni s isporukom proizvoda. Iz toga proizlazi kako kupac neće imati pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete ukoliko je šteta koju je kupac pretrpio veća od iznosa navedene ugovorne kazne.

Osim prava na ugovornu kaznu sukladno ovom članku, kupac nema prava na naknadu nikakvog drugog oblika, odnosno vrste štete uslijed zakašnjenja prodavatelja s ispunjenjem njegove obaveze. Kupac je dužan pregledati proizvode prilikom isporuke. O svakom vidljivom oštećenju ambalaže/pakiranja proizvoda ili vidljivom oštećenju, odnosno nedostatku samog proizvoda, kupac je obavezan odmah obavijestiti od strane prodavatelja ovlaštenu osobu koja je proizvod isporučila. Kupac prijavljuje vidljivo oštećenje, odnosno nedostatak tako da ispuni reklamacijski obrazac prodavatelja te ga dostavi prodavatelju bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana isporuke proizvoda zajedno s kopijom zapisnika sastavljenog prilikom isporuke proizvoda te slikama vidljivog oštećenja, odnosno nedostataka. Ako se nakon isporuke proizvoda pokaže kako proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku bez odgađanja obavijestiti prodavatelja, a najkasnije u roku od tri radna dana računajući od dana saznanja za nedostatak. Kupac prijavljuje skriveni nedostatak tako da ispuni i dostavi prodavatelju reklamacijski obrazac u prethodno navedenom roku. Prodavatelj neće odgovarati za nedostatke koji se pokažu nakon što protekne rok od mjesec dana od dana Isporuke proizvoda. Dok se prodavatelj ne očituje o prijavljenom nedostatku ili oštećenju, kupac se obavezuje zadržati proizvod kod sebe. Pod uvjetom da su ispunjene sve pretpostavke odgovornosti za štetu, odgovornost prodavatelja da nadoknadi štetu i slučajevima u kojima prodavatelj povrijedi neku od svojih obaveza iz ugovora ili u slučaju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda, kao i u svim drugim slučajevima, biti će ograničeno isključivo na naknadu izravne obične štete i to do visine fakturirane cijene proizvoda. Posljedično, prodavatelj neće biti obavezan nadoknaditi nikakav drugi oblik štete, primjera radi samo navodeći no bez bilo kakvog ograničenja, neimovinsku štetu, izmaklu korist, gubitak prihoda, gubitak tržišta ili klijenta, gubitak budućih poslova ili poslovne reputacije ili bilo kakve druge oblike neizravne, posljedične ili popratne štete.

6. CIJENE PROIZVODA, UVJETI PLAĆANJA

 Cijena proizvoda naznačena u ponudi i potvrdi narudžbe ne uključuje PDV koji će se dodatno obračunati na ukupnu ugovorenu cijenu proizvoda i koji će biti zasebno naznačen na ponudi i potvrdi narudžbe. Prodavatelj je ovlašten u bilo kojem trenutku izuzeti iz prodaje proizvode koji se nalaze u katalozima i prospektima prodavatelja te izvršiti druge izmjene i modifikacije ovisno o tržišnim kretanjima. Cijene proizvoda uključuju i njegovo pakiranje na način određen od strane prodavatelja/proizvođača. Dospijeće plaćanja biti će navedeno na ponudi ili potvrdi narudžbe. U slučaju da dospijeće plaćanja ne bude navedeno na ponudi ili potvrdi narudžbe, kupac će biti obavezan izvršiti plaćanje naručenog proizvoda u cijelosti u trenutku narudžbe proizvoda. Smatrat će se da je kupac izvršio svoju obvezu plaćanja proizvoda u onom trenutku kada prodavatelj zaprimi sredstva na svojem poslovnom računu. Kupac se obavezuje da će po plaćanju ili osiguranju plaćanja pismeno obavijestiti prodavatelja koje obaveze namiruje, odnosno osigurava. U slučaju da prodavatelj ne zaprimi ovu obavijest, smatrati će se kako Kupac ispunjava svoje obveze po redoslijedu dospjelih dugovanja. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, prodavatelj ima pravo obračunati uz glavnicu i zateznu kamatu propisanu zakonom. Ako kupac ne plati svoje obveze u dogovorenom roku, prodavatelj ima pravo odmah prekinuti isporuku proizvoda prema kupcu sve dok se ne podmire dospjele obaveze. Prodavatelj će kupcu ispostaviti račun u roku maksimalno osam dana od dana isporuke proizvoda.

7. JAMSTVO ISPRAVNOSTI PROIZVODA

 Prodavatelj jamči kupcu da proizvod nema nedostataka te da je ispravan i prikladan za uporabu u skladu s njegovom namjenom i uputama za uporabu. Prava iz jamstva ni u kojem slučaju ne mogu prelaziti prava koja su definirana jamstvom proizvođač proizvoda i/ili prodavač. Trajanje jamstvenog roka ovisi o vrsti proizvoda i uvijek je naznačeno na ponudi i računu. Trajanje jamstvenog roka računa se od datuma isporuke proizvoda što kupac dokazuje predočenjem računa. Popravak proizvoda ili dijela proizvoda ili zamjenskog neispravnog proizvoda ispravnim ukoliko popravak proizvoda ili njegovog dijela nije moguć, smatrati će se ispunjenjem obveze prodavatelja iz jamstva za ispravnost prodanog proizvoda. Kupac ostvaruje svoja prava iz jamstva za ispravnosti proizvoda tako da ispuni reklamacijski obrazac te ga za vrijeme trajanja jamstvenog roka dostavi prodavatelju pismenim putem.

Kupac će biti dužan sukladno uputi prodavatelja:

 • dostaviti prodavatelju neispravan proizvod radi ispitivanja kvara, odnosno nedostatka te utvrđivanja ispunjava li kupac uvjete iz jamstva i
 • dokazati da je do kvara, odnosno nedostatka došlo u jamstvenom roku.

Kupac neće imati pravo iz jamstva u slučaju:

 • Mehaničkog oštećenja proizvoda ili dijela proizvoda uzrokovanog krivnjom kupca ili osobe angažirane od strane kupca ili treće osobe.
 • Nepravilne uporabe ili nepoštivanja uputa za uporabu
 • Montiranja, rastavljanja ili servisiranja proizvoda ili dijela proizvoda od strane neovlaštene osobe
 • Mehaničkih, kemijskih, termičkih i drugih oštećenja izazvanih djelovanjem agresivne okoline, vremenskih nepogoda, požara, nesretnog slučaja i drugih sličnih uzorka koji nisu pod kontrolom prodavatelja
 • Korištenja / povezivanja / spajanja proizvoda s tehnički nesukladnim ili neoriginalnim uređajima ili proizvodima
 • Nepropisnog održavanja proizvoda ili zamjene dijela proizvoda neoriginalnim dijelovima

Prodavatelj će za vrijeme trajanja jamstvenog roka osigurati sve rezervne dijelove. U slučaju prihvaćanja reklamacije unutar jamstvenog roka te ukoliko je proizvod ugrađen u mjestu koje nije mjesto prodaje proizvoda od strane prodavatelja kupcu, prodavatelj neće snositi troškove prijevoza i rada potrebnih za otklanjanje kvara, odnosno nedostatka. Iznimno, u slučajevima u kojima zbog dimenzija proizvoda demontaža od strane kupca nije moguća, prodavatelj će na vlastiti trošak izvršiti obveze uz jamstva za ispravnost proizvoda na mjestu kvara na području Republike Hrvatske. U slučaju da prodavatelj, odnosno ovlašteni servis prodavatelja ustanovi kako kupac nije ostvario pravo na jamstvo za ispravnost proizvoda, a prodavatelj je započeo radove na otklanjanju kvara, prodavatelj će od kupca imati pravo na naknadu.

8. TAJNOST I POVJERLJIVOST

 Povjerljive informacije (u daljnjem tekstu povjerljive informacije) su prodavateljevi poslovni podaci, „know-how“, podaci o načinu poslovanja, ugovori, poslovni dogovori, poslovni dopisi i korespondencija, e-mail poruke, poslovni planovi, podaci o klijentima, marketinški planovi i strategije, prodajni i financijski izvještaji, tehničke informacije uključujući metode, procese, formule, sustave, izume, računalne programe, kao i bilo koje druge informacije ili dokumente kojima se kupac upoznao ili s kojima je došao u doticaj, bilo izravno ili neizravno, bilo posredno ili neposredno, za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Kupac se obavezuje da će držati u tajnosti i da neće bez prethodnog pisanog odobrenja prodavatelja otkriti ili učiniti dostupnim trećim osobama sadržaj ponude, odnosno ugovora kao i povjerljive informacije, osim ako je takvo otkrivanje nužno temeljem zakonskih propisa, zahtjeva kakvog državnog tijela ili radi ostvarivanja kakvog zakonskog prava kupca.

9. VIŠA SILA

 Viša Sila označava nastup takvog događaja ili okolnosti koji nije postojao u trenutku sklapanja ugovora s kupcem, koji se nije mogao predvidjeti te je nastao bez htjenja ili utjecaja prodavatelja te uslijed kojeg nije moguće ispunjenje dijela ili svih prodavateljevih obveza iz ugovora. Pod pojmom više sile, odnosno okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem prodavatelja, podrazumijevaju se prirodne nepogodne (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, eksploziju, nesreću, pad električne ili telekomunikacijske mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke i gospodarstvene okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata, štrajk, kolektivne radne sporove, nestanak ili nedostatak struje, goriva ili kakvih drugih izvora energije i/ili bitnog materijala i/ili dijelova i/ili sastojaka. Prodavatelj neće biti odgovoran za štetu u slučaju zakašnjenja s ispunjenjem koje od svojih obveza iz ugovora, odnosno u slučaju povrede koje od svojih obveza iz ugovora, ako je do zakašnjenja, odnosno kršenja obveza došlo zbog nastupa događaja ili okolnosti koji se ima smatrati višom silom. U slučaju da je prodavatelj u nemogućnosti ispuniti neku od preuzetih obveza iz ugovora zbog više sile, dužan je bez odlaganja obavijestiti kupca o događaju ili uzroku navodeći pojedinosti i njihovo očekivano trajanje. U tom slučaju prodavatelj je dužan važećim dokumentima ili drugim dokazima učiniti nespornim postojanje više sile u slučaju da predmetni događaj, uzrok ili okolnost nisu opće poznati ili se ne mogu smatrati očitim po drugu ugovornu stranu. Rokovi unutar kojih je prodavatelj trebao ispuniti svoje dospjele, a neizvršene obveze produžiti će se razmjerno vremenu trajanja događaja, uzroka ili okolnosti više sile kao i vremenu otklanjanja posljedica istih, pod uvjetom da njihovo otklanjanje predstavlja preduvjet pristupanju izvršenja obveza prodavatelja. U slučaju da viša sila i prateća nemogućnost ispunjavanja obveza iz ugovora potraje duže od mjesec dana, prodavatelj i kupac će razmotriti svrsishodnost daljnje primjene i važenja ugovora prema utvrđenom  sadržaju. Ako prodavatelj i kupac u narednom roku od mjesec dana ne uspiju postići dogovor o budućem sadržaju ugovora i njegovoj daljnjoj primjeni, sukladno novim okolnostima, ugovorna strana koja nije pogođena slučajem više sile, a zbog nastupa iste trpi neispunjenje obveza iz ugovora, pridržava pravo raskinuti ugovor pisanom obavijesti dostavljenoj drugoj ugovornoj strani.

10. OSTALO

Prodavatelj zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove opće uvjete. Prodavatelj će na svojoj Internet stranci www.abaton.hr objaviti opće uvjete kao i sve naknadne promjene i izmjene. Prodavatelj i Kupac će nastojati na miran način razriješiti sve sporove do kojih bi došlo u vezi ovih općih uvjeta. Ako njihova nastojanja ne urode plodom, sve sporove u vezi ovih općih uvjeta, uključujući njihovo kršenje, tumačenje ili valjanost,  riješiti će nadležni sud u Zagrebu. Ako se bilo koja odredba ovih općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri i kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu 01.01.2023. godine.