JAMSTVO ISPRAVNOSTI PROIZVODA

Prodavatelj jamči kupcu da proizvod nema nedostataka te da je ispravan i prikladan za uporabu u skladu s njegovom namjenom i uputama za uporabu. Prava iz jamstva ni u kojem slučaju ne mogu prelaziti prava koja su definirana jamstvom proizvođač proizvoda i/ili prodavač. Trajanje jamstvenog roka ovisi o vrsti proizvoda i uvijek je naznačeno na ponudi i računu. Trajanje jamstvenog roka računa se od datuma isporuke proizvoda što kupac dokazuje predočenjem računa.
Popravak proizvoda ili dijela proizvoda ili zamjenskog neispravnog proizvoda ispravnim ukoliko popravak proizvoda ili njegovog dijela nije moguć, smatrati će se ispunjenjem obveze prodavatelja iz jamstva za ispravnost prodanog proizvoda.
Kupac ostvaruje svoja prava iz jamstva za ispravnosti proizvoda tako da ispuni reklamacijski obrazac te ga za vrijeme trajanja jamstvenog roka dostavi prodavatelju pismenim putem.
Kupac će biti dužan sukladno uputi prodavatelja:

· dostaviti prodavatelju neispravan proizvod radi ispitivanja kvara, odnosno nedostatka te utvrđivanja ispunjava li kupac uvjete iz jamstva i

· dokazati da je do kvara, odnosno nedostatka došlo u jamstvenom roku.

Kupac neće imati pravo iz jamstva u slučaju:

· Mehaničkog oštećenja proizvoda ili dijela proizvoda uzrokovanog krivnjom kupca ili osobe angažirane od strane kupca ili treće osobe.

· Nepravilne uporabe ili nepoštivanja uputa za uporabu

· Montiranja, rastavljanja ili servisiranja proizvoda ili dijela proizvoda od strane neovlaštene osobe

· Mehaničkih, kemijskih, termičkih i drugih oštećenja izazvanih djelovanjem agresivne okoline, vremenskih nepogoda, požara, nesretnog slučaja i drugih sličnih uzorka koji nisu pod kontrolom prodavatelja

· Korištenja / povezivanja / spajanja proizvoda s tehnički nesukladnim ili neoriginalnim uređajima ili proizvodima

· Nepropisnog održavanja proizvoda ili zamjene dijela proizvoda neoriginalnim dijelovima

Prodavatelj će za vrijeme trajanja jamstvenog roka osigurati sve rezervne dijelove.
U slučaju prihvaćanja reklamacije unutar jamstvenog roka te ukoliko je proizvod ugrađen u mjestu koje nije mjesto prodaje proizvoda od strane prodavatelja kupcu, prodavatelj neće snositi troškove prijevoza i rada potrebnih za otklanjanje kvara, odnosno nedostatka.
Iznimno, u slučajevima u kojima zbog dimenzija proizvoda demontaža od strane kupca nije moguća, prodavatelj će na vlastiti trošak izvršiti obveze uz jamstva za ispravnost proizvoda na mjestu kvara na području Republike Hrvatske. U slučaju da prodavatelj, odnosno ovlašteni servis prodavatelja ustanovi kako kupac nije ostvario pravo na jamstvo za ispravnost proizvoda, a prodavatelj je započeo radove na otklanjanju kvara, prodavatelj će od kupca imati pravo na naknadu.